kbl.gif (846 bytes)

GENÇ NET

kbr.gif (847 bytes)

ELEKTRİKTE GÜVENLİK

EMAİL

ZİYARETÇİ DEFTERİ YAZ / DEFTERİ OKU

EMAİL

ELEKTRİKTE GÜVENLİK

İş kazalarının oluşmasında fizyolojik, psikolojik,fiziksel,kimyasal ve mekanik birçok etken etkili olmaktadır. Yapılan işin niteliğine , üretim araçlarının özelliğine ve işyeri ortamının

Yapısına göre değişen birçok yönetim ve denetim eksikliği sonucunda iş kazaları oluşmaktadır. İş kazalarının çok değişik nedenleri olmasına rağmen bunları iki etmene indirgemek olasıdır. Bunlar çalışan insanın yaptığı güvensiz davranışlar ile işyerinden , üretim araçlarından,üretim teknolojisinden,işyeri ortamından kaynaklanan güvensiz koşullardır. İş kazalarının oluşmasında birinci dereceden etkili olan işyerindeki güvensiz koşulların arasında ise elektrik önemli yer tutmaktadır. Elektrik görülmediğinden ve etkisi kısa sürede ortaya çıktığından gizli bir potansiyel tehlike olarak işyerlerinde ağır iş kazalarına neden olmaktadır.

ELEKTRİĞİN ETKİLERİ

Elektrik akımı geçen canlı vücutlar üzerinde yanık yaraları ve adale krampları oluştuğundan , kazaya uğrayan kişi elektriğe tutulduğu yeri bırakamaz. Elektrik akımının

Akış yönü üzerinde canlının kalbi bulunuyorsa , kalp atışları hızlanır,düzenliliğini yitirir.

Bunun sonucu olarak ta kalp hareketleri durur.

Kalbin durmasına bağlı olarak da solunum ve kan dolaşımı kesildiğinden ölüm olayı baş gösterir. Elektrik kazalarının etkisi, gerilim taşıyan parçalara dokunma anında vücuttan geçen

Akımın şiddetine bağlıdır. Elektrik akımının yönü kalp üzerinden geçtiğinde ,kesin ölüm hali için 50 mA’lik akım şiddeti yetebilir. Vücuttan geçen akımın şiddeti ,gerilime ve vücudun direncine bağlıdır. Vücut direnci , gerçekte küçük olan vücut iç direnci ile elektrik akımının girdiği ve çıktığı yerlerin toplam direnci olan geçiş direncinden oluşur.

50 Hz frekanslı alternatif akım doğru akımdan daha tehlikelidir. Frekans yükseldikçe,

Skin efekti nedeni ile akım ,dış yüzeyden geçme eğilimi gösterir. Bu yüzden yüksek frekanslı

Akımların öldürme tehlikesi azalır.1000 Voltun altındaki şebeke gerilimlerinde ölüm hali, solunum felci ve boğulma sonucu ortaya çıkar. Yüksek frekanslarda ölüm hemen gerçekleşir.

İnsan vücudundan geçen akımın etkisi:

1 mA

Hissedilir

5 mA

Hafif Kramp

10 mA

Genel Kramp

15 mA

Kas Kasılması

25 mA

Şiddetli ağrı

50 mA

Dayanılmaz acı

100 mA

Ölüm

Vücut direnci:

Kuru Deri

100.000-600.000W

Yaş Deri

1.000 W

El Ayak Arası

400-600 W

Kulaktan Kulağa

100 W

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Enerjinin ana girişinde ;tüm devreyi kesen ve tevsi tablolarına elektrik veren ana şalter,tevzi tabloları şalterleri ve koruyucu sigorta ile otomatik şalterler bulunmalıdır.

Bu ana panoların saç tipi kapalı olması ve arka kısmına insan giremeyecek şekilde kapatılma-sı gereklidir. Panoların önündeki zeminde , dokunma gerilimini düşürücü yalıtkan bir bant bulunmalıdır. Panolar teknik şartnamelere göre üretilmiş olmalı ,uygun ebatta topraklama ve nötr bağlantısı bulunmalı , pano gövdesi güvenlik topraklaması ile birleştirilmelidir. Panoların çevresi çarpmalara karşı koruyucu korkuluk ile çevrilmelidir.

Kolon ve linye hatları sıva üstü tesisat olarak yapılmış ve NYA tipi plastik kablolar ile

Yapılan tesisler daima boru içine alınmış olmalıdır. Priz hatları mutlaka güvenlik hatlı olarak üçlü kablo ile çekilmeli , bağlanan prizler de güvenlik hatlı olmalıdır. Kırık ve kapaksız prizler kullanılmalıdır.

Çalışma ortamındaki etmenler dikkate alınarak elektrik motorları;su damlamasına, su sıçramasına, yıldırıma,parlatıcı-patlatıcı ortama ,basınçlı gazlı ortama dayanıklı yapı gösteren özelliklere sahip olmalıdır. Bazı makinelerde ilk hareket sırasında fazla akım çekilmesine

(3-8 kat) karşı: dirençler,yol verme trafoları,yıldız-üçgen şalterler vb. düzenlemeler yapılmalıdır.

Elektrikli kaynak makinelerinde çıkış uçlarının veya kaynak devrelerinin birer kutbu , kaçak akımlara karşı iş parçasına topraklanmalıdır. Kaynak makinelerinin şalterleri tüm kutupları açacak şekilde olmalıdır. Parlayıcı,patlayıcı ve yangın tehlikesi olan yerlerde seyyar lamba kullanılmamalıdır. Bu tür yerlerde tam kapalı sızdırmaz tipte özel EXPRUF lambalar kullanılmalıdır. Alternatif akımda 42 V,doğru akımda 100 V geçirilmemeli ,bunun üzerindeki gerilimlerle çalışmanın zorunlu olduğu durumlarda özel güvenlik önlemleri alınmalı ve çalışanlar tehlikelere karşı uyarılmalıdır.

65 V’ un üzerindeki gerilimlerle çalışılan tüm cihaz ve tesisatın ve gerilim altında bulunan kısımların,dokunmalara karşı güvenlik altına alınmış , yani korunmuş olması gerekir. Koruma olarak emaye,boya gibi maddeler dokunmaya karşı yalıtkan kabul edilemez. Yalıtkan malzemenin izolâsyon direnci faz-toprak arasında volt başına 1000 ohm'dan az olamaz. El ile ulaşılabilen yerlerdeki akım taşıyan kablo ve tesisat kısımları , çıplak uç ve bağlantıları; kapalı buat,motor klemens kutusu veya şalterin içine tamamen girmiş ve metal aksama temas etmeyecek şekilde bağlanmış ve düzenlenmiş olmalıdır.

ELEKTRİKTE GÜVENLİK İLKELERİ

Bu ilkelerden başlıcaları şunlardır.

1.Güvenlik otomatiği:Bir makine gövdesinde elektrik kaçağı zararlı bir düzeye (genellikle 0.030 A’e) geldiği zaman ,besleme anahtarını otomatik olarak açarak tehlikeyi önleme yöntemidir.

2.Küçük Gerilim Kullanmak:Özel transformatörler kullanılarak alçak gerilim düşük gerilime düşürülür ve makine ,cihaz ile aletlerde insan için tehlikeli olmayan bu küçük gerilim kullanılır.

3.Güvenlik Transformatörü:Çıkış sargısı ve sargı uçları toprağa karşı yalıtıldığından ,çıkış sargısından beslenen makine ve cihaz gövdelerinde kaçak olsa ,çalışanlar kaçak elektrik akımından etkilenmez.

4. Çift Yalıtkanlı Cihazlar:Bu cihazlar;iç içe iki yalıtkan tabaka içine alınmıştır. Elektrik motoru kısmı bir yalıtkan tabaka içinde bulunur ve ayrıca cihaz gövdesinin iç yüzü de yalıtkan bir madde ile kaplanır.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin bir tanımını yapacak olursak :

İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden dolayı sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacı ile yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

Genel anlamda yapılması gereken işçi sağlığı iş güvenliği çalışmalarının amaçlarını şöyle sıralayabiliriz. Kuşkusuz bu hususlar birbiri ile yakından ilişkilidir.

 1. Çalışanları Korumak:
 2. İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının ana amacını oluşturan çalışanları iş yerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır. Başka bir ifade ile çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

 3. Üretim Güvenliğini Sağlamak:
 4. İş yerinde çalışan işçilerin korunması ile meslek hastalıkları ve iş kazaları sonucunda ortaya çıkan iş gücü v e iş günü kayıpları azalacak, dolayısı ile üretim korunacak daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının işçiye verdiği güvenle iş veriminde artış görülecektir.

 5. İşletme Güvenliğini Sağlamak:

 

İş yerinde alınacak tedbirler ile iş kazalarından veya güvensiz veya sağlıksız çalışma ortamından dolayı doğabilecek makine arızaları ile devre dışı kalmaları, patlama olayları ve yangın gibi işletmeyi tehlikeye düşürebilecek durumlar ortadan kaldırılması ile işletme güvenliği sağlanmış olacaktır.

İş Güvenliğinin Amacı:

İş güvenliğinin ilk amacı yaşamımızı tehdit eden tehlikelerden ki, bunlar genel olarak kaza ve hastalık şeklinde ortaya çıkar. Tüm insanları korumak zarar verici olayları en alt düzeye indirmek ve insanların yaşamında daha güvenli, dolayısı ile mutlu olmalarını gerçekleştirmektir.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları:

İş güvenliği bir bakıma çalışma koşullarından meydana gelen kazalar ve hastalıklardan korunma tekniği demektir. Evvela “Kaza, İş Kazası, Meslek Hastalığı” deyimlerinin tanımlarının yapılması gerekir.

Kaza:

Önceden planlanmayan, bilinmeyen ve kontrol dışına çıkan, çevresine zarar verebilecek nitelikte bulunan olaya kaza denir.

İş Kazası Yasal Tanımı:

İş kazası yasal tanımı, Sosyal Sigortalar Kanununun 11/a maddesinde belirtilmiştir.

İş kazası aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonra bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır.

  1. Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada
  2. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısı ile
  3. Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda
  4. Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda
  5. Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere doğru götürülüp getirilmesi sırasında

Kaza Çeşitleri:

Kazalar oluş yerine göre isim alırlar.

  • İş kazaları
  • Trafik kazaları
  • Ev kazaları
  • Spor kazaları
  • Deniz kazaları
  • Tarım kazaları
  • Av kazaları
  • Vs.. isim aldıkları görülür.

Asansör kazası, pres kazası, vinç kazası, uçak kazası, tren kazası, inşaat kazası, maden kazası vs.. kazaları meydana geldikleri yere göre değil sonuçlarına göre sınıflandırmak gereklidir.

Yaralanma ağırlığına göre sıralama:

  1. Yaralanmayla sonuçlanmayan kaza olayları.
  2. 1 günden fazla işten kalacak şekilde tedavi gerektirmeyen kazalar.
  3. 1 günden fazla işten kalacak şekilde tedavi gerektiren kazalar.
  4. 20 günden fazla işten kalacak şekilde tedavi gerektiren kazalar.
  5. Sürekli iş görmezlik veya ölüm ile sonuçlanan kazalar.

Yaralanmanın cinsine göre sıralama:

  1. Baş ve boyundan yaralanma kazaları.
  2. Göz kazaları.
  3. Dış beden yaralanma kazaları
  4. Kolların yaralanma kazaları
  5. El ve parmak kazaları
  6. Ayak ve ayak parmak kazaları
  7. Bacak kazaları
  8. İç organ yaralanma kazaları
  9. Ruhen ve sinirsel tahribat yapan kazalar.

İş kazalarının sebepleri:

 1. Eğitim eksikliği.
 2. Çalışma koşulları.
 3.  

 4. Haberleşme eksikliği.
 5. Tedbirsizlik.

İş kazalarının nedenleri:

 1. Emniyetsiz hareketler (işçilerle ilgili kişisel faktörlerdir).
 2. Emniyetsiz durum ve şartlar (işverenle ilgili faktörler).

KAZA FORMÜLÜ:

Emniyetsiz Şart ( durum ) + Emniyetsiz Hareket = KAZA

İşçiler:

Aşağıdaki hususlara yardımcı olmaları gerekir.

  1. Kurallara riayet etmekte
  2. Tehlikeli durumları haber vermekle
  3. Yeni işçileri himaye etmekle
  4. İş güvenliği ile ilgili tekliflerde bulunmakla

Meslek hastalığı :

İsminden de anlaşılacağı gibi bir insanın sağlığının yaptığı işten zarar görmesi sonucu meydana gelen hastalığa meslek hastalığı denir.

Gruplara göre dağılımını inceleyecek olursak :

  1. Kimyasal maddelerden olanlar.
  2. Mesleki deri hastalıkları.
  3. Pnömökonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları.
  4. Mesleki bullaşıcı hastalıklar.
  5. Fiziki etmenlerle olan meslek hastalıkları.

 

S.S.K (meslek hastalığı ) Yasal Tanımı:

Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi hallerdir.

İş yerlerinde sağlık hizmetlerinin tanımı:

İş yerlerinde uygulanan koruyucu hekimlik ( iş yeri ekimliği ) adını alır. Amacı, işçi sağlığının gereklerini yerine getirmektir.

  1. Çalışanlara en yüksek sağlık kapasitesi sağlamak,
  2. Çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu sağlamak.

İş yeri hekiminin görevleri:

Tıbbi görevler,

  1. İşçilerin işe giriş muayenelerinin yerine getirilmesi , amaç işçinin fiziksel ve ruhsal yeteneklerine uygun işlere verilmesidir.
  2. Aralıklı kontrol muayenelerinin yapılması erken teşhis ve tedaviyi amaçlar.
  3. Aşıların düzenli olarak yapılması, (tetanos vb..)
  4. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara gebe ve emzikli kadınlara 18 yaşından aşağı gençlere, 2 yaşından küçük çocuğu olan annelere, malûl, arızalılara ve alkoliklere birden fazla iş kazası geçirmiş işçilere özel bir ilgi ve ihtimam gösterilmesi.
  5. Kaza hallerinde iş yerinde ilk yardım organizasyonu ve acil tedavinin sağlanmasıdır.

İşçi sağlığı iş güvenliği:

İş güvenliği mevzuatının iş verene yüklediği yükümlülüklerden bir başkası da iş yerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kurulması yükümlülüğüdür.

İş verenin bu yükümlülüğü 50 işçiden fazla işçi çalıştırmaya başlaması halinde ortaya çıkmaktadır. Bu yükümlülüğü İşçi Sağlığı İş Güvenliği Tüzüğünde ( Resmi gazete 19.2.1973’te) belirtilmiştir.

Kurulu teşkil eden üyeler:

 • İş veren veya iş veren vekili,
 • İş yeri güvenlik şefi,
 • İş yeri hekimi,
 • Sosyal hizmetler şefi,
 • Sivil savunma uzmanı (varsa),
 • İş yerinde görevli formen veya usta,
 • İşçi temsilcisi,

Kurulların görevleri:

 1. İş yeri seviyesinde işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından incelemeler yapmak, öneriler hazırlamak ve uygulamaya koymak,
 2. İş yerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayacak bir düzenin kurulması için tekliflerde bulunmak,
 3. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda gerekli incelemelerde bulunarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek,
 4. Eğitim çalışmaları yapmak,
 5. Tesislerin bakım ve onarımı için gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak,
 6. Düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasını izlemek ve sağlamak,
 7. Konu ile ilgili gelişmeleri izlemek,
 8. Konu ile ilgili yıllık raporlar hazırlamak

Kurullar ayda bir kez toplanması zorunludur. Kurul toplanmaz ise gerekçe kurul defterine işlenerek imza altına alınır. Bu karar defteri İş Müfettişleri geldiğinde sorarlarsa gösterilir.

İş yapmadan önce ve sonra yapılması gerekenler:

Elektrikli veya elektronik tüm cihazların tamiri gerilim yokken yapılır. Ölçmeler ve hata aramalar tamir sayılmadığından bundan muaftır. Elektrikli ve elektronik tüm cihazlarla çalışırken aşağıdaki kurallara kesin olarak uymak zorunludur :

 • Elektrikli ve elektronik cihazlarda tamire başlamadan evvel bütün kondansatörler boşaltılacaktır.
 • Bir atölyede elektrikli ve elektronik cihazların ölçülmesi ve tamiri izole edilmiş tezgâhta yapılmalıdır.
 • Ölçmeler izole edilmiş kıskaçlı problarla yapılmıştır. Ölçme kabloları mümkün olduğunca esnek olmalıdır.
 • Resim tüplerinin değiştirilmesinde tüp yapımcısının tavsiyelerine her zaman dikkat edilmelidir.
 • Tamir süresince yüksek gerilim kısmında yüksek gerilim uçları topraklanacaktır.
 • Kolay erişilemeyen noktalarda ölçme yapılırken adaptör kullanılmalıdır.
 • Elektronik bir aletin içinde akım ölçerken ,ölçme aleti , ölçme noktası açılarak bağlanır. Bir bağlantı açılır veya kapatılırken de aynı şey geçerlidir.
 • İçinde ani darbeli gerilim oluşabilen tertibatlarda mevcut bağlantı yerleri o şekilde ölçülecektir ki ölçü yapanın eline herhangi bir darbe gelmesi mümkün olmasın .
 • İzole aletler , izole edilmiş giyecekler , koruyucu tertibat , emniyet kemeri , yardımcı araçlar ve diğer bu gibi şeyler daima iyi durumda tutulacaktır.
 • Zarar gören elektrikli araçlar ve tesisat hemen bertaraf edilecek veya amire bildirilecektir. Hatalı elektrikli aletler arızası tamir edilinceye kadar kullanılamazlar.
 • Tamir edilmiş veya tel sarılmış sigorta kullanmak yasaktır.
 • Aletlerin kablolarındaki toprak hattının uzatma kordonunun da kesik olmamasına dikkat edilecektir. Bu gibi uzatma kablolarında topraklı fiş bulunmalıdır.
 • Açık elektrik bulunan yerlerin kilitleri görevlilerden başkasının girmesine imkan vermeyecek şekilde kapalı tutulacaktır . Böyle yerleri yalnız sorumlu kişiler açabilir.
 • Yalnız düzgün el aletleri kullanılacaktır. Elektrik tesisatından elektrik işleri yapılırken sadece izole aletler kullanılabilir. İzoleli aletler diğerlerinden ayrı bir yerde muhafaza edilirler.
 • Toprak ve kısa devre tertibatından yararlanmadan evvel kontrol etmek sureti ile iyi durumda olduğu tespit edilir.
 • İkaz levhaları , plakalar , bildiri yazıları , iyi okunabilecek , kolay görünebilecek yerlere asılacak ve iyi bir durumda tutulacaktır. Karışık ikaz , levha , yazı , ilan ve işaretlerden kaçınılır.

 

Tesisatta yapılacak değişiklikler elektrik planına işlenmelidir

  ELEKTRONİK

nigde.jpg (6097 bytes)

LİNKLER
PC OKULU DONANIM
TEZLER EĞLENCE
ISS LER YARARLI BİLGİLER
Türkcell Mesaj Akbank İnternet Şubesi Ehliyet Ceza Puanı
Telsim Mesaj Döviz Kurları Araç Vergi Borcu
Hotmail Borsa Günlük Tablo Borsa Endeksler
Altavista Borsa Günlük Kapanış Turknet / Akbank Mail