kbl.gif (846 bytes)

GENÇ NET

kbr.gif (847 bytes)

KANUNLAR

EMAİL

ZİYARETÇİ DEFTERİ YAZ / DEFTERİ OKU

EMAİL

KANUNLAR :

Elektrik ve elektronikle ilgili konuları daha iyi anlayabilmek için, 
biraz hesap biraz da kanun bilgisine ihtiyaç vardır. Tabii bunlar 
o kadar zor hasaplar değil, yalnızca Aritmetik düzeyinde hesaplar 
ve çok basit kurallar…

Temel kanunlardan bizi ilgilendirenler şunlardır:

1-) Ohm kanunu
2-) Joule kanunu
3-) Kirchhoff kanunu
4-) Norton teoremi
5-) Thevenin  teoremi

OHM KANUNU: Bir elektrik devresinde; Akım, Voltaj ve Direnç 
arasında bir bağlantı mevcuttur. Bu bağlantıyı veren kanuna Ohm 
kanunu adı verilir.

1827 yılında Georg Simon Ohm şu tanımı yapmıştır:

“Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının,iletkenden geçen akım 
şiddetine oranı sabittir.”

R =  V / İ  ( 1 )      
V =  İ x R  ( 2 )
İ  =  V / R  ( 3 )

şeklinde ifade edilir. Burada R dirençtir. Bu direnç resistans veya 
empedans olabilir. V volttur. İ de akım yani Amperdir.

Su dolu bir depo olsun, bunun dibine 5 mm çapında bir delik açalım,
bir de 10 mm çapında bir delik açalım. Büyük delikten daha çok 
suyun aktığını yani bu deliğin suyu daha az engellediğini görürüz.
Burada deliğin engellemesi dirence, akan suyun miktarı akıma,
depodaki suyun yüksekliği voltaja karşılık gelir.

Elektrik devrelerinde de, bir gerilimin karşısına bir direnç koyarsanız,
direncin müsaade ettiği kadar elektron geçebilir, yani akım akabilir, 
geçemeyen itişip duran bir kısım elektron ise, ısı enerjisine dönüşür 
ve sıcaklık olarak karşımıza çıkar.

Direnç birimi “Ohm“dur bu değer ne kadar büyük ise o kadar çok 
direnç var anlamına gelir.

Örnek: Bir elektrik ocağı teli 440 Ohm olsun, bununla yapılan 
elektrik ocağı ne kadar akım akıtır?

Cevap: Kullandığımız şebekede gerilim 220 volttur. 220 = 440 x İ olur,
buradan İ'nin de    
0.5  Amper olduğunu görürüz.

JOULE KANUNU: James Prescott Joule 1818 ile 1889 yılları arasında 
yaşamış bir İngiliz Fizikçidir. Esasen Isı enerjisi ile Mekanik enerjinin 
eşdeğer olduğunu göstermiştir ve “Joule” adı enerji birimine verilmiştir.

Bizi ilgilendiren Joule Kanunu şöyledir:

“Bir iletkenden bir saniyede geçen elektriğin verdiği ısı: iletkenin direnci ile, 
geçen akımın karesinin çarpımına eşittir”. 

                
W = R x İ2             ( 4 )    dir.

Esasen formül kalori olarak şu şekildedir:

Kalori = 0.2388 x R x İ x İ x t saniye

Bir  kalori  4.1868 Joule eşittir.O halde

Joule = R x İ x İ x t saniye  olur.

Güç birimi olan Watt, İskoç mühendis 
James Watt'tan  (1736 - 1819 ) isim almıştır.

Watt = Joule / saniyedir. O halde;
yukarıdaki 4 nolu formül ortaya çıkar.
             
               
W = R x İ2                                olur.

Ohm kanununda ki   R = V / İ eşitliğini burada yerine koyarsak,
bir formülümüz daha olur:

W = V x İ                 ( 5 )

Örnek: 10 ohm değerinde bir direnç 10 Volt luk bir gerilime bağlanıyor.
Bu direncin gücü ne olmalıdır?

V = R x İ olduğundan bu dirençten 1 Amper akım geçtiğini görüyoruz.
Bu direncin 1 Amper akıtması için gücünün,

                
W = R x İ2           den
W = 10 x 1 x 1   10 watt olması gerekir.
 

KİRCHHOFF KANUNLARI :

Gustav Robert  Kirchhoff (1824 - 1887) bir Alman fizikçidir.
Bizi ilgilendiren iki kanunu vardır. Bunlar birinci kanun veya düğüm 
noktası kanunu ile ikinci kanun veya kapalı devre kanunudur.

DÜĞÜM NOKTASI KANUNU: Bir düğüm noktasına gelen akımların 
toplamı ile bu düğüm noktasından giden akımların cebirsel toplamı eşittir.


 

1, 4, 5 nolu akımlar giden, 2 ve 3 nolu akımlar gelen olduğuna göre;

 İ 1 +İ 4 + İ 5  =  İ 2 + İ 3       olur.


Şekilde görüldüğü gibi, gelen İ akımı giden İR1+İR2+İR3 akımları 
toplamına eşittir. Burada:R1 =10 ohm R2 = 20 Ohm ve R3 = 20 Ohm 
olsun, devre gerilimini de 50 V  kabul edelim. Devreye gelen İ akımı 
10 amper olur ve bu 10 amper lik akım, dirençler üzerinden şu 
şekilde geçer       İ = V / R olduğundan :

İR1 = 5 A   İR2 ve İR3 = 2.5 A  dir.

Böylece dirençler üzerinden giden akımların toplamı da 10 A olur 
ve gelen ile giden akımların toplamı aynı kalır.

KAPALI DEVRE KANUNU:

Kapalı bir elektrik devresinde bulunan gerilim kaynakları toplamı ile bu
devredeki dirençler üzerinde düşen gerilimlerin toplamları eşittir.
 

Devrede 20 ve 10 V'luk iki gerilim kaynağı mevcut olsun ve ters yönde
bağlı olsunlar.Gerilim kaynaklarının toplamı  20 - 10 = 10 volt eder.
R1 2 , R2 3 , R3 de 5 Ohm ise, her bir direncin uçlarında düşen 
gerilim nedir ?
Toplam direnç 10 Ohm olduğu için devreden 1 Amper akım geçer,
her dirençten bu akım geçtiği için;

V   = İ x R   den
V1 = 1x2 volt
V2 = 1x3 volt
V3 = 1x5 volt

Olur, böylece toplam voltaj düşümleri de 10 V‘a eşit demektir.
 

THEVENİN TEOREMİ:
Leon Thevenin (1857 - 1926) bir Fransız fizikçisidir. 1883'de adı ile 
anılan teoremi ortaya atmıştır. Buna göre:
 

“Doğrusal direnç ve kaynaklardan oluşan bir devre, herhangi iki 
noktasına göre bir gerilim kaynağı ve ona seri bağlı bir direnç
haline dönüştürülebilir”
 

Elde edilen devreye “Thevenin”in eşdeğer devresi denir.

Bu teoremin bize ne faydası vardır? Faydası şudur: 
Devrenin herhangi bir kolundan geçen akımı, diğer kollardan
geçen akımı hesaplamadan bulabiliriz.
 

Örnek: Aşağıdaki gibi bir devremiz olsun.


Devre no 1

R2 ve R3 3 Ohm R1 ve R4 2 Ohm olsun.V1 gerilim kaynağı 120 Volt ,
V2 gerilim kaynağı zıt yönde 80 V olsun. Rx direnci 17.5 Ohm ise 
bu dirençten ne kadar akım geçer?

Bu devreyi “Thevenin” kuralına göre bir gerilim kaynağı ve buna seri 
bağlı bir Ro direnci haline getirebiliriz.Bunun için Rx direncinin uçlarındaki
gerilimi ve bu gerilime seri direnci bulmamız gerekir.Thevenin’in Eşdeğeri
 

Devre no 1 de Rx direnci yokken Rx direnci uçlarındaki gerilim Vo gerilimidir.
V1 -  V2 = 120 - 80 = 40 volt kaynak gerilimi  R1, R2, R3, R4 dirençleri 
üzerinden akar.Ohm kanununa göre V = I x R  olduğu için, 
40 V  = 10 Ohm  x  İ  amper olur buradan İ = 4 amper bulunur.
R3 ve R1 dirençlerinde aynı formülden:

V = 4 x (3+2) = 20 volt düşer ve 120 - 20 = 100 Volt gerilim Rx 
uçlarında kalır. Bu Eşdeğer devrenin Vo voltajıdır. Rx uçlarından görülen 
eşdeğer Ro direnci ise iki paralel bağlı (3+2) Ohmluk dirence eştir.
Ro = 2.5 Ohm olur. Eşdeğer devrede Vo = 100 Volt  Ro = 2.5 Ohm 
ve üzerinden geçen akımı bilmek istediğimiz Rx direnci ise 17.5 Ohm
olduğu için;

V = İ x R den
100 = İ x ( 17.5 + 2.5)
İ = 100/20 =5 amper olur.
Özetle:Thevenin eşdeğer devresini bulmak için.

1-) Gerilim kaynakları kısa devre sayılır,istenen noktayı gören direnç 
eşdeğer dirençtir.

2-) devre akımı hesaplanır ve bu akıma göre Rx uçlarındaki voltaj bulunur. 
Bu eşdeğer kaynak gerilimidir.

NORTON TEOREMİ :

“Doğrusal bir devre,herhangi iki noktasına göre,bir akım kaynağı ve 
buna paralel bir direnç haline getirilebilir.” 

Bunun  için;

1-)Herhangi iki nokta uçları kısa devre iken geçen akım kaynak akımıdır
2-)Gerilim kaynağı kısa devre iken, iki nokta arası direnç eşdeğer direnç tir.

Daha önce incelediğimiz devreyi ele alalım ve Norton eşdeğerini elde edelim.

Gerilim kaynaklarını kısa devre ederek Thevenin teoremine benzer 
olarak A B noktasını gören eşdeğer direnci bulalım.
 V1 ve V2 kaynakları kısa devre edilirse AB noktasını gören birbirine 
paralel iki adet 5 Ohm luk direnç olur ( 3 Ohm +2 Ohm).
Bunların toplam değeri de 2.5 Ohm dur.
Eşdeğer Ro direnci = 2.5 ohm   olur.

AB noktaları kısa devre edildiğinde AB den akan İk akımı: İ = V / R kullanılarak

İk = İ1+İ2

İ1 = 120/5  = 24 Amper
İ2 =  80/5   = 16  Amper
İk = 24+16 = 40 Amper olur
 

Ao eşdeğer Akım kaynağı 40 Amper,Ro eşdeğer direnç 2.5 Ohm dur.
O Halde AB noktasında Rx den geçen akım:yani  İ Rx

İ Rx =  40 x  { Ro / Ro +R } olur
İ Rx =  40 x { 2.5/ 17.5+2.5 } 
İ Rx =  40 x { 2.5 / 20 }
İ Rx = 5 Amper  olur.

  ELEKTRONİK

nigde.jpg (6097 bytes)

LİNKLER
PC OKULU DONANIM
TEZLER EĞLENCE
ISS LER YARARLI BİLGİLER
Türkcell Mesaj Akbank İnternet Şubesi Ehliyet Ceza Puanı
Telsim Mesaj Döviz Kurları Araç Vergi Borcu
Hotmail Borsa Günlük Tablo Borsa Endeksler
Altavista Borsa Günlük Kapanış Turknet / Akbank Mail